KAMJZ

Municipal Stadium in Bialystok

Football stadium in Poland

Concept Architect & Execution: Kuryłowicz & Associates Architects
Status: Built
Construction years: 2010 – 2014
Usable footage: 67522 m2
Real footage: 39719 m2
Address: Białystok, Słoneczna 1 st.

Project Description:

The building of the stadium is surrounded on three sides by high green areas. Gently moving tree tops through which sun light percolates create the plethora of light effects. The intension of the authors of the design was to engage in a dialogue between the architectural substance of the stadium and its phenomenal surroundings. The play of lights and shadows in clearances in the greens became an inspiration for the solution to the spectators sitting area and roof covering of the facility. The openwork, spatial structure with its individual planes separated by colour, through its dynamics and overlapping rhythms constitutes an announcement of the sports spectacle. The structure also respects the dimensions of the neighbouring buildings arrangement and places itself in the small scale of its structure not adversely affecting the environment. The problem of ordering and minimizing the spatial impact of the car park for 2.5 thousands parking positions was solved by covering it with the openwork, green slab.

The compact mass of the stadium can accommodate a full-size football pitch, stands for 22.5 thousand spectators and the full functional programme required to organize a football match. The stands and enclosed structures of the stadium will be erected as the monolithic reinforced concrete structures. A light, semi-permeable for sunlight, Teflon membrane shell will be spread on the steel structure of the roof covering all the stands. The roof structure will also serve a grid for the assembly of a lighting system of the pitch and the stands, the sound system and the security system cameras.

The stands with the height zones is shaped is such a way as to ensure full visibility of the pitch. The seating seats are divided into 72 sectors with the average number of spectators of 340 – 360 in each, and the main stand with the seats for VIPs and the media is located on the west side of the pitch. Under the stands of the stadium there are three levels with utility rooms housing all the auxiliary functions of the stadium. In the west part, underneath the main stand, there are spaces earmarked for the players, service personnel, VIPs, the media representatives, commercial partners and other special users.

Circulation inside the stands is ensured by circulation paths of the staircases with appropriate flow capacity and the corridors at which catering points and sanitary facilities are located.

(polish version)

Budynek stadionu jest z trzech stron otoczony wysoką zielenią. Delikatnie poruszające się korony drzew, przez które przesącza się światło słoneczne, tworzą bogactwo efektów świetlnych. Zamierzeniem autorów projektu było nawiązanie dialogu między materią architektoniczną stadionu a jego zjawiskowym otoczeniem. Gra świateł i cieni w prześwitach zieleni stała się inspiracją do rozwiązania widowni i zadaszenia obiektu. Ażurowa, przestrzenna konstrukcja, z poszczególnymi planami wyodrębnionymi kolorem, przez swoją dynamikę i nakładające się rytmy stanowi zapowiedź sportowego widowiska. Obiekt respektuje także rozmiary sąsiedniej zabudowy i wpisuje się w drobną skalę jej struktury, nie rozsadzając otoczenia. Problem uporządkowania i minimalizacji przestrzennego oddziaływania parkingu samochodowego na 2,5 tysiąca stanowisk rozwiązano, przykrywając go ażurową, zazielenioną płytą.

Zwarta bryła stadionu mieści pełnowymiarowe boisko, widownię na 22,5 tysiąca widzów i pełny program funkcjonalny wymagany do przeprowadzenia meczu. Widownia oraz zamknięte kubatury stadionu zostaną wzniesione w monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Na stalowej konstrukcji osłaniającego całą widownię dachu będzie rozpięta lekka, półprzepuszczalna dla światła słonecznego powłoka z membrany teflonowej. Konstrukcja dachu posłuży także jako ruszt do montażu systemu oświetlenia płyty boiska i widowni, systemu nagłośnienia i kamer systemu bezpieczeństwa.

Widownia o dwóch strefach wysokościowych jest ukształtowana w sposób zapewniający pełną widoczność płyty boiska. Miejsca siedzące podzielono na 72 sektory o przeciętnej liczbie 340 – 360 widzów w każdym, a główną trybunę z miejscami dla VIP-ów i mediów usytuowano po zachodniej stronie boiska. Pod widownią stadionu znajdują się trzy poziomy pomieszczeń użytkowych, mieszczących wszystkie funkcje pomocnicze stadionu. W części zachodniej, pod trybuną główną, znajdują się przestrzenie przeznaczone dla zawodników, obsługi, VIP-ów, mediów, partnerów komercyjnych i innych użytkowników specjalnych.

Komunikację wewnątrz widowni zapewniają piony klatek schodowych o odpowiedniej przepustowości oraz korytarze, przy których rozmieszczono punkty gastronomiczne i zespoły sanitarne.

Authors:
Stefan Kuryłowicz 1949-2011
Ewa Kuryłowicz
Piotr Kuczyński
Krystyna Tulczyńska
Michał Adamczyk
Mikołaj Kwieciński
Grzegorz Szymański
Michał Pawlak

Coauthors:
Bartosz Tylman
Robert Ochrymiuk
Magdalena Krześniak